Форма договора для физических лиц

Ақылы медициналық қызметтерді көрсетуге

арналған шарт

 

 

Астана қ.                             _                «___» _____ 20__ ж.

 

«Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ, бұдан ары «Клиника» деп аталатын,   _____________негізінде

әрекет етуші _____________________-тұлғасында  бірінші тараптан және  бұдан ары «Пациент» деп аталатын, ___________________________________

________________________________________________                (Тегі, аты, әкесінің аты, жеке басын куәландырушы құжат деректері)

екінші тараптан,  бұдан былай бірлесе  «Тараптар» деп аталып, мына төмендегілер туралы осы Шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты:

 

1.                  Шарттың мәні

 

1.1. Клиника Пациентке осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Қосымшаға сәйкес көлемде стационарлық және консультациялық-диагностикалық медициналық көмек көрсетеді.

1.2.  Медициналық көмек көрсету мерзімі _______________________________________________.

1.3. Пациент медициналық көмек алуға жүгінген күні қолданыста болған Баға прейскуранты бойынша Клиника шығындарын өтеуді жүзеге асырады.

  

2.      Шарттың сомасы және есептесу тәртібі

2.1. Шарттың сомасы _____________ (_________

_____________________________) теңгені құрайды.

2.2. Пациент Клиника ұсынған шотқа сәйкес іс жүзінде көрсетілген медициналық көмектің көлемі бойынша Клиниканың қызметтеріне ақы төлеуді жүзеге асырады.

2.3. Пациент Шартты жасасқан сәтте Шарттың жалпы сомасының 30 %-ынан аспайтын мөлшерде алдын ала төлем жүргізеді, қалған сома шотты ұсыну бойынша стационардан шыққан сәтте төленеді.

2.4. Қажет болған кезде іс жүзінде көрсетілген медициналық көмектің көлемі ескеріле отырып, емдеу үрдістерінде Шарттың сомасын түзетуге жол беріледі, қосымша сома мен оны төлеу тәсілі Пациентпен келісіледі және Шартқа қосымша келісім түрінде ресімделеді.

2.5. Клиника Пациентке қолма-қол ақшаны қабылдағанын растайтын құжат (фискальді чек, кіріс-кассалық ордер)  береді.

2.6. Емдеу курсы мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда (басқа денсаулық сақтау ұйымына ауысқанда, пациенттің жағдайы жақсарғанда, қайтыс болған жағдайда және т.б.) Клиника Пациентке науқастың стационарда болудың белгіленген режимін бұзуына орай мерзімінен бұрын шығару жағдайын қоспағанда, төленген сома мен көрсетілген медициналық көмектің іс жүзіндегі құны арасындағы айырманы төлейді.

 

3. Тараптардың  міндеттері мен құқықтары

3.1. Клиника міндеттенеді:

3.1.1. лицензияларға сәйкес Пациентке заманауи медициналық, емдік-диагностикалық  құрал-жабдықтар мен аппаратуралардың, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган рұқсат берген дәрілік заттардың көмегімен диагностика мен емдеудің қазіргі заманғы әдістерін, жаңа технологияларын қолданумен Қызметтерді көрсетуге;

3.1.2. ауруды диагностикалау мен емдеудің мерзімдік хаттамаларына, медициналық көрсетімдері бойынша хаттамалар болмаған жағдайда жалпы қабылданған әдістемелерге   сәйкес медициналық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге;

3.1.3. Қызмет көрсету кезінде бейін бойынша білікті, жоғары квалификациялы медициналық персоналды қатыстыруға;

3.1.4. айналадағыларға қауіп төндіретін аурулардың, сондай-ақ кәсіптік аурулардың алдын алу, оларды диагностикалау мен емдеу жөніндегі іс-шараларды жүргізуге; 

3.1.5. халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілер мен гигиеналық нормативтерді сақтауға;

3.1.6. басқа денсаулық сақтау ұйымдарымен өзара іс-қимыл жасауға және өз қызметіндегі сабақтастықты сақтауға;

3.1.7. салауатты өмір салты мен дұрыс тамақтануды қалыптастыруға;

3.1.8. белгілеген нысандар, түрлер бойынша, көлемде, тәртіппен және мерзімдерде бастапқы медициналық қүжаттарды жүргізуге, есептерді ұсынуға;

3.1.9. Пациенттің емдеу нәтижелеріне қанағаттанушылығының ең жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін барлық шараларды қабылдауға;

3.1.10. көрсетілген медициналық және сервистік қызметтердің түрлерін көрсете отырып, Тапсырыс берушіге белгіленген мерзімде шот ұсынуға;

3.1.11. Қазақстан Республикасының заңдарында және осы Шартпен көзделген өзге де міндеттерді орындауға.

3.2.   Клиника құқылы:

3.2.1.    Пациентке Қызмет көрсету әдістерін өздігінен анықтауға.

3.2.2.    Қызмет көрсетуге қатысуға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалары талаптарының сақталуымен  түрлі бейіндегі мамандарды тартуға;

3.2.3.    көрсетілетін Қызметтерге Пациентпен алдын ала төлем жасалмаған жағдайда Қызметтер көрсетуден бас тартуға;

3.2.4.    Пациентпен ауруханалық режимнің бұзылуы және дәрігерлік нұсқамалардың орындалмауы  жағдайында емдеуді мерзімінен бұрын тоқтатуға;

3.2.5.    Емделуге жатқызу үрдісі барысында Пациентте бейіндік емес аурулар (инфекция, жыныстық аурулар, туберкулез, психикалық және онкологиялық аурулар және т.б.)   анықталған жағдайда медициналық қызмет көрсетуден бас тартуға, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға;  

Бұл ретте Клиника іс жүзінде көрсетілген қызметтерге төленетін соманың шегерілуімен қалған қаражатты қайтарады және  Пациентті бейінді медициналық мекемеге жолдайды;

3.2.6. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Шартпен қарастырылған өзге де құқықтарға;

3.2.7. қажет болған жағдайда емдеуші дәрігерді алмастыруға.

 

3.3.              Пациент міндеттенеді:

3.3.1.         өз денсаулығын сақтауға және нығайтуға шаралар қабылдауға;

3.3.2.         дәрігерлік нұсқамаларды орындауға, денсаулық сақтау ұйымының қолданыстағы режимін сақтауға;

3.3.3.         Клиниканың медицина қызметкерлерімен қарым-қатынаста сыйластық пен әдептілік көрсетуге;

3.3.4.         диагноз қою және ауруды емдеу үшін қажетті бүкіл ақпаратты дәрігерге хабарлауға, медициналық араласуға келісім бергеннен кейін емдеуші дәрігердің барлық нұсқамаларын мүлтіксіз орындауға;

3.3.5.         Клиниканың ішкі тәртібінің қағидаларын сақтауға және мүлкіне ұқыпты қарауға.  Клиника мүлкіне және құрал-жабдығына (медициналық және медициналық емес) зиян келтірген жағдайда Пациент келтірілген шығынды толық көлемде өтеуге;

3.3.6.         медициналық көмек алу кезінде медицина персоналымен ынтамақтастықта болуға;

3.3.7.         диагностика мен емдеу процесінде, сондай-ақ айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулар не оларға күдік пайда болған жағдайларда, өз денсаулығы жағдайының өзгерісі туралы медицина қызметкерлерін уақтылы хабардар етуге;

3.3.8.         емдеуші дәрігердің медициналық қызметтердің сапалы ұсынылуын қамтамасыз етуші талаптарын, оның ішінде оған қажетті мәліметтер мен нұсқамаларды орындауға;

3.3.9.         емдеуші дәрігерге өз жағдайын сипаттаушы құжаттар мен ақпаратты ұсынуды, ауырған аурулары мен аллергиялық реакциялар және қарсы көрсетімдерінің бар екендігі туралы хабарлауды, сонымен қатар емдеу курсын құрастыруға, Қызметтерді сапалы көрсетуді жүзеге асыруға және денсаулыққа зиян әсерлердің болуына жол бермеуге қажетті басқа да ақпаратты хабарлауға міндетті. Көрсетілетін медициналық қызметтермен байланысты, сонымен қатар қызмет көрсетуге әсер ететін басқа да ақпараттың Пациентпен берілмеуі, дұрыс берілмеуі, жалған берілуі жағдайында Клиника кез-келген жауапкершіліктен босатылады;

3.3.10.     осы Шарттың әрекет ету кезеңінде емдеуші дәрігердің консультациясынсыз, өз бетінше ем қабылдамауға;

3.3.11.     Клиниканың басқа да пациенттерінің құқықтарын бұзатын іс-әрекеттер жасамауға;

3.3.12.     көрсетілген медициналық көмекке уақытылы төлем жасауға;

3.3.13.     ҚР Үкіметінің 15.12.2009 жылғы № 2136 Қаулысына сәйкес медициналық көмектің кепілдендірілген көлемінің тізбесіне енетін аурулардан тегін емделуден өз еркімен бас тарту жағдайында, осы шартқа қол қою арқылы тегін ем қабылдаудан бас тартуды растайды және көрсетілген медициналық қызметтерге ақы төлеуге кепілдік береді, бұдан арғы уақытта қандай да бір наразылық көрсетусіз;  

3.3.14.      өмірлік маңызды дәрілік заттар тізіміне енгізілген және енгізілмеген барлық қажетті дәрілік заттармен қамтамасыз етуге өзінің келісімі туралы Клиникаға хабарлауға;

3.3.15.     Қазақстан Республикасының заңнамаларымен қарастырылған өзге де міндеттерді орындауға. 

               

3.4. Пациент құқылы:

3.4.1. оған медициналық көмек көрсететін адамдардың есімдері мен кәсіби мәртебесі туралы, сонымен қатар Клиниканың ішкі тәртіп ережелері туралы деректермен танысуға;

3.4.2. өз құқықтары мен міндеттері, көрсетілетін қызметтер, ақылы қызметтердің құны туралы, сондай-ақ олардың ұсынылу тәртібі туралы ақпарат алуға;

3.4.3. өзінің денсаулығы туралы,  емдеудің ұсынылатын және балама әдістерінің басымдықтары мен мүмкін болатын қауіптері туралы деректерді қосқанда, емдеуден бас тартқан жағдайдағы мүмкін болатын зардаптары туралы мәліметтерді, диагнозы туралы ақпаратты, пациентке түсінікті түрде баяндалған емдеу шараларының жоспары мен болжамы, сонымен қатар оны ауруханадан үйге шығарудың немесе басқа медициналық ұйымға ауыстырудың  себептері туралы барынша толық ақпарат алуға;

3.4.4. дәрігерді немесе медициналық ұйымды алмастыруды таңдауға;

3.4.5. диагностика, емдеу және күтім жасау үдерісінде өзіне лайықты ілтипат жасалып, өзінің мәдени және жеке басының құндылықтарына құрмет көрсетілуіне;

3.4.6. қандай да бір кемсітушілік факторларының ықпалынсыз, тек медициналық критерийлер негізінде айқындалатын кезектілікте  медициналық көмек алуға;

3.4.7. отбасы, туыстары мен достары, сонымен қатар діни бірлестік қызметкерлерінің тарапынан көрсетілетін қолдауға;

3.4.8. қолданыстағы медициналық технологиялар мүмкіндік беретін деңгейде ауру азабының барынша жеңілдетілуіне;

3.4.9.  өзінің денсаулығы жағдайы туралы тәуелсіз пікір естуге және консилиум өткізуге;

3.4.10. пациент денсаулығының жағдайы туралы ақпаратты айту үшін тұлға тағайындау. Пациенттің өз денсаулығының жағдайы туралы ақпаратты алудан бас тартуы жазбаша түрде рәсімделеді және медициналық құжаттамаларға енгізіледі;

3.4.11. тағайындалған дәрілік заттар туралы барынша толық ақпарат алуға;

3.4.12. медициналық араласуға ақпараттандырылған ерікті келісімге. Егер пациенттің жағдайы оған өз еркін айтуға мүмкіндік бермесе, ал медициналық араласу шұғыл қажет болса, Пациент мүддесі үшін оны жүргізуді консилиум шешеді, консилиумды жинау мүмкіндігі болмаған жағдайда тікелей емдеуші (кезекші) дәрігер шешеді.

3.4.13. медициналық қызметтен толығымен немесе ішінара бас тарту. Мүмкін болатын салдарлары көрсетілуімен медициналық араласудан бас тарту медициналық құжаттарда жазбамен рәсімделеді және Пациентпен немесе оның заңды өкілімен және Клиниканың медициналық қызметкерімен қол қойылады;

3.4.14. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де құқықтарға.

                              

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Клиникаға жауапкершілік жүктеледі:

4.1.1. ақылы медициналық қызметтер көрсету бойынша жол берілген тәртіп бұзушылық жағдайлары үшін (медициналық қызметтерді тиісті көлемде және сапада көрсетпеу, нақ сол медициналық қызметті көрсеткені үшін екі рет ақы алу).

4.1.2. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес Пациентке медициналық қызметтердің уақытылы және сапалы ұсынылуына;

4.1.3. Қазақстан Республикасының территориясында рұқсат берілген диагностика, профилактика және емдеу әдістеріне қойылатын талаптардың сақталмағандығы үшін;

4.2. Клиникаға жауапкершілік жүктелмейді:

4.2.1. Клиниканың емдеуші дәрігерімен ем тағайындау кезінде  Пациентпен  көрсетілмеген ауру анықталған жағдайда;

4.2.2. Пациенттің Клиниканың емдеуші дәрігерімен тағайындалған міндетті шараларды орындамауы және режимді бұзуы жағдайында;

4.2.3. егер Пациентте қолдануға рұқсат берілген препараттар мен материалдарды ағзаның көтере алмаушылығы және аллергиялық реакциялар туындаған жағдайда;

4.2.4. осы Шарт бойынша Қызметтердің көрсетілуімен байланыссыз, Пациент ағзасына медициналық препараттардың тікелей әсеріне байланысты емдеу барысында немесе одан кейін ағзада өзгерістер айқындалған немесе туындаған жағдайда;

4.2.5 егер Пациент медициналық емдеудің нақты әдісін қолдануды қаласа және  өзіне жауапкершілік алуға келіссе, өз қолын қоюмен растайды;

4.2.6. Пациенттің денсаулық жағдайының нашарлауы медициналық қызметтер көрсетілгеннен кейін, бірақ оның салдарынан туындамаған жағдайда;

4.2.7. Пациенттің өзі сатып алған дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың сапасы үшін;

4.2.8.  Клиникадан тыс Пациентке басқа медициналық мекемеде көрсетілетін қызметтердің сапасы үшін.

 

 

 

4.3. Пациентке жауапкершілік жүктеледі:

4.3.1. Клиникамен іс жүзінде көрсетілген медициналық көмектің көлемі үшін шығындарды уақтылы өтемегені үшін әрбір кешіктірілген күнге  орындалмаған міндеттемелер  сомасының 0,1%-ы (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде өсімпұл төлеуге;  

4.3.2. Клиниканың мүлкі мен құрал-жабдықтарына (медициналық және  медициналық емес) келтірілген залал үшін.

 

5.       Шарттың әрекет ету мерзімі, өзгерістер

және шартты бұзу

5.1. Шарт оған Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және Шарт бойынша тараптардың өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданыста болады.

5.2. Осы Шарт Клиникамен мерзімінен бұрын біржақты тәртіпте бұзылуы мүмкін, егер:

1)       Пациент Клиниканың ішкі тәртіп Ережесін сақтамаса;

2)       Пациенттің Клиникада ем қабылдауына қарсы көрсетімдер бар болса;

3)       Шартпен қарастырылған мерзімде қызметтерге төленетін ақыны ішінара немесе толық төлемесе, сонымен қатар осы Шартпен қарастырылған басқа да жағдайларда.

5.3. Осы Шарт Клиникамен және (немесе) Пациентпен біржақты тәртіпте жазбаша өтініш бойынша бұзылуы мүмкін. Бұл ретте Пациент Клиникамен көрсетілген қызметтерді және нақты жұмсалған шығындарды өтейді.

5.4. Осы Шарттың талаптарына тараптардың жазбаша келісімімен өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

6. Форс-мажор жағдайлар

6.1. Тараптар осы Шартқа қол қойылғаннан кейін туындаған өрт, жер сілкінісі, су тасқыны және басқа да апатты жағдайлар; соғыс және әскери іс-қимылдар, блокада, көтеріліс және Тараптардың қалауына тәуелсіз төтенше және дүлей жағдайларда (форс-мажор) міндеттерін толық немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

6.2. Жоғарыда аталған форс-мажор жағдайлар туындауы себепті өз міндеттемелерін орындау мүмкіндігі болмайтын Тарап тез арада басқа Тарапты осындай жағдайлардың туындағандығы туралы жазбаша нысанда хабардар етуі тиіс.

6.3. Форс-мажор орын алған жағдайда, Шарттың әрекет ету мерзімі аталған жағдайлар толығымен жойылғанша тоқтатылады.

 

 

 

 

7. Құпиялылық

7.1. Клиника Пациенттің медициналық көмекке жүгіну дерегін,   пациенттің денсаулық жағдайы, оның дерті туралы диагнозы мен оны тексеру және емдеу кезінде алынған басқа мәліметтерді (дәрігерлік құпия) құпия сақтауға  міндеттенеді.

7.2. Дәрігерлік құпияны құрайтын мәліметтерді пациенттің келісімімен пациентті зерттеп-қарау және емдеу мүддесіне орай басқа тұлғалардың, соның ішінде лауазымдық тұлғалардың жазбаша өтініші бойынша беруге болады.

 

8. Қорытынды ереже

8.1. Тараптардың бірде-бірі үшінші тұлғаға  екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз Шарт бойынша өз міндеттемелерін беруге құқы жоқ.

8.2. Осы Шарт әрқайсысының заң күші бірдей, екі данада жасалған, бір данасы Тапсырыс берушіде, екіншісі Орындаушыда болады.

8.3. Осы Шарт оған қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және осы Шарт бойынша тараптардың өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданыста болады.

8.4. Тараптар барлық даулар мен келіспеушіліктерді келіссөздер жүргізу жолымен  шешуге міндеттенеді. Тараптар келісімге келе алмаған жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот органдарында  қаралады.

 

9. Тараптардың мекенжайы және деректемелері:

Клиника

«Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ                       

010000, ҚР Астана қ., Тұран даңғылы 34/1                            

БИН 080440018645

ИИК KZ258560000000517135

«Банк Центр Кредит» АҚ

Астана қаласындағы филиалы

БИК KCJB KZ KX                                         

Тел: 8 (7172) 51-16-00 (15-55)                                            

Факс: 8 (7172) 51-15-94

 

Медициналық директор

______________________ А. Калиев

 

Пациент

А.Ж.Т.


Жеке куәлік. №

Қашан және кіммен берілді:

Мекенжай:


ұялы тел.:

                                               (қолы)

Договор

на оказание платных медицинских услуг

 

г. Астана              ___ «___» ______________ 20__ г.

 

АО «Национальный центр нейрохирургии», именуемое в дальнейшем «Клиника», в лице ______________________., действующего на основании _________________________________,  с одной стороны, и ____________________________

_____________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, данные документов, удостоверяющих личность)

________________________________________ именуемый (ая) в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

 

1. Предмет Договора

1.1. Клиника оказывает стационарную и консультативно-диагностическую медицинскую помощь Пациенту в объеме согласно Приложению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Срок оказания медицинской услуги

____ ________________________________________.

1.3. Пациент осуществляет возмещение затрат Клиники по Прейскуранту цен, действующему на дату обращения Пациента за медицинской помощью.

  

 2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Сумма Договора составляет ________________

(______________________________________) тенге.

2.2. Пациент осуществляет оплату услуг Клиники по фактически оказанному объему медицинской помощи, согласно счету, представленному Клиникой.

2.3. Пациент производит предоплату в размере не менее 30 % от общей суммы Договора в момент заключения Договора, выплата оставшейся суммы – по предоставлению счета, в момент выписки из стационара.

2.4. При необходимости допускается корректировка суммы договора в процессе лечения с учетом фактически оказанного объема медицинской помощи. Дополнительная сумма и способ ее оплаты согласовываются с пациентом и оформляются в виде дополнительного соглашения к Договору.

2.5. Клиника выдает Пациенту документ (фискальный чек, приходно-кассовый ордер), подтверждающий прием наличных денег.

2.6. В случаях досрочного прекращения курса лечения (перевод в другую организацию здравоохранения, улучшение состояния пациента, летальный исход и др.) Клиника выплачивает Пациенту разницу между оплаченной суммой и фактической стоимостью оказанной медицинской помощи, за исключением случаев досрочной выписки ввиду нарушения больным установленного режима пребывания в стационаре.

 

3. Права и обязанности Сторон

3.1.              Клиника обязуется:

3.1.1. в соответствии с лицензией оказывать Услуги Пациенту с применением новых технологий, современных методов диагностики и лечения, с помощью современного медицинского, лечебно-диагностического оборудования и аппаратуры, а также лекарственных средств, разрешенных уполномоченным органом в области здравоохранения;

3.1.2. обеспечить оказание медицинских услуг в соответствии с периодическими протоколами диагностики и лечения заболеваний, при отсутствии протоколов по медицинским показаниям в соответствии с общепринятыми подходами;

3.1.3. при оказании Услуг привлекать компетентный, высококвалифицированный медицинский персонал по профилю;

3.1.4. проводить мероприятия по предупреждению, диагностики и лечению заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также профессиональных заболеваний;

3.1.5. соблюдать нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиенических нормативов;

3.1.6. взаимодействовать с другими организациями здравоохранения и соблюдать преемственность в своей деятельности;

3.1.7. формировать здоровый образ жизни и здорового питания;

3.1.8. вести первичные медицинские документы, представлять отчеты по установленным формам, видам, в объеме, порядке и сроки;

3.1.9. принять все меры для обеспечения максимального уровня удовлетворенности Пациента результатами лечения;

3.1.10. предоставлять Заказчику счет, с указанием видов оказанных медицинских и сервисных услуг, в установленные сроки;

3.1.11. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

3.2.     Клиника имеет право:

3.2.1.    самостоятельно определять методы оказания Услуг Пациенту.

3.2.2.    привлекать к участию в оказании Услуг специалистов различного профиля с соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан;

3.2.3.    отказаться от оказания Услуг в случае не внесения Пациентом предоплаты за оказываемые Услуги;

3.2.4.    на досрочное прекращение лечения в случае нарушения Пациентом больничного режима и невыполнения врачебных предписаний;

3.2.5.    в случае выявления у Пациента в процессе госпитализации непрофильных заболеваний (инфекция, венерические заболевания, туберкулез, психические и онкологические заболевания и т.д.)  отказать в оказании медицинских услуг, расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

             При этом Клиника возвращает денежные средства за вычетом суммы за фактические оказанные услуги и направляет Пациента в профильное медицинское учреждение;

3.2.6. на иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором;

3.2.7. при необходимости произвести замену лечащего врача.

3.3.              Пациент обязуется:

3.3.1.        принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья;

3.3.2.        выполнять врачебные предписания, соблюдать больничный режим;

3.3.3.        проявлять в общении с медицинскими работниками Клиники уважение и такт;

3.3.4.        сообщать лечащему врачу всю информацию, необходимую для постановки диагноза и лечения заболевания, после дачи согласия на медицинское вмешательство неукоснительно выполнять все предписания лечащего врача;

3.3.5.        соблюдать правила внутреннего распорядка и бережно относиться к имуществу Клиники. В случае причинения вреда имуществу и оборудованию (медицинскому и немедицинскому) Клиники Пациент обязан возместить убытки в полном объеме;

3.3.6.        сотрудничать с медицинским персоналом при получении оказываемых медицинских услуг;

3.3.7.        своевременно информировать медицинских работников об изменении состояния своего здоровья в процессе диагностики и лечения, а также в случаях возникновения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, либо подозрения на них;

3.3.8.        выполнять требования лечащего врача, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений и предписаний;

3.3.9.        предоставить лечащему врачу информацию и документы, характеризующие его состояние, сообщить о перенесенных заболеваниях и о наличии аллергических реакций и противопоказаний, а также другую информацию необходимую для составления курса лечения и осуществления качественного оказания Услуг и предотвращения наступления вредных последствий для здоровья. Клиника освобождается от любой ответственности в случае непредставления информации или предоставления неверной, ложной информации Пациентом, связанной с оказанием ему медицинских услуг, а также другой информации, влияющей на оказание услуг;

3.3.10.    не осуществлять самостоятельного лечения в период действия настоящего Договора, без консультации лечащего врача;

3.3.11.    не совершать действий, нарушающих права других пациентов Клиники;

3.3.12.    своевременно производить оплату за оказанную медицинскую помощь;

3.3.13.    в случае добровольного отказа от бесплатного лечения заболевания, входящего в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи согласно постановлению Правительства РК № 2136 от 15.12.2009 г., подписью в настоящем договоре подтвердить отказ от бесплатного лечения и гарантировать оплату за оказанные медицинские услуги без предъявления в дальнейшем каких-либо претензий;

3.3.14.    уведомить Клинику о своем согласии на обеспечении его всеми необходимыми эффективными лекарственными средствами, как включенными так и не включенными в список жизненно-важных лекарственных средств.

3.3.15.    выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

                3.4. Пациент имеет право:

3.4.1. на представление сведений об именах и о профессиональном статусе тех, кто будет оказывать ему медицинские услуги, а также о правилах внутреннего распорядка Клиники;

3.4.2. на получение информации о своих правах и обязанностях, оказываемых услугах, стоимости платных услуг, а также о порядке их предоставления;

3.4.3. на получение исчерпывающей информации о состоянии своего здоровья, включая данные о возможном риске и преимуществах предлагаемых и альтернативных методов лечения, сведений о возможных последствиях отказа от лечения, информации о диагнозе, прогнозе и плане лечебных мероприятий в доступной для него форме, а также разъяснение причин выписки его домой или перевода в другую медицинскую организацию;

3.4.4. на выбор, замену лечащего врача или медицинской организации;

3.4.5. на достойное обращение в процессе диагностики, лечения и ухода, уважительное отношение к своим культурным и личностным ценностям;

3.4.6. на медицинскую помощь в очередности, определяемой исключительно на основе медицинских критериев, без влияния каких-либо дискриминационных факторов;

3.4.7. на поддержку со стороны семьи, родственников и друзей, а также служителей религиозных объединений;

3.4.8. на облегчение страданий в той мере, в какой это позволяет существующий уровень медицинских технологий;

3.4.9. на получение независимого мнения о состоянии своего здоровья и проведение консилиума;

3.4.10. назначить лицо, которому следует сообщить информацию о состоянии его здоровья. Отказ Пациента от получения информации о состоянии своего здоровья оформляется письменно и включается в медицинскую документацию;

3.4.11. на исчерпывающую информацию о назначаемых лекарственных средствах;

3.4.12. на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. В случаях, когда состояние Пациента не позволяет ему выразить свою волю, а медицинское вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в интересах Пациента решает консилиум, а при невозможности собрать консилиум – непосредственно лечащий (дежурный) врач;

3.4.13. полностью или частично отказаться от получения медицинских услуг. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных последствий оформляется записью в медицинских документах и подписывается Пациентом либо его законным представителем и медицинским работником Клиники;

3.4.14. на иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

                              

 

4. Ответственность сторон

4.1. Клиника несет ответственность за:

4.1.1. допущенные случаи нарушения по оказанию платных медицинских услуг (оказание медицинских услуг ненадлежащего объема и качества, взимание двойной платы за оказание одной и той же медицинской услуги);

4.1.2. своевременность и качество предоставляемых медицинских услуг Пациенту в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4.1.3. за несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенных на территории Республики Казахстан;

 

 

4.2. Клиника не несет ответственности:

4.2.1. в случае выявления у Пациента заболеваний, не указанных им, в результате не учтенных лечащим врачом Клиники при назначении лечения;

4.2.2. в случае нарушения Пациентом режима и невыполнения обязательных мероприятий, предписанных лечащим врачом Клиники;

4.2.3. в случае возникновения у Пациента аллергических реакций и индивидуальной непереносимости препаратов и материалов, разрешенных к применению;

4.2.4. в случае выявления или возникновения в период лечения или по его окончании изменений состояния организма, которые не связаны с оказанием Услуг по настоящему Договору, а связано непосредственно с действием медицинских препаратов на организм Пациента;

4.2.5 в случае если Пациент настаивает на конкретном методе медицинского лечения и соглашается принять ответственность на себя, что подтверждает подписью;

4.2.6. в случае ухудшения состояния здоровья Пациента, возникшего после оказания медицинской услуги, но не вследствие нее;

4.2.7. за качество лекарственных средств и изделий медицинского назначения, приобретенных Пациентом самостоятельно;

4.2.8. за качество оказываемых Пациенту услуг в другом медицинском учреждении при нахождении вне Клиники.

4.3. Пациент несет ответственность:

4.3.1. за несвоевременное возмещение затрат Клиники за фактически оказанный объем медицинской помощи в размере 0,01% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки;

4.3.2. причинение вреда имуществу и оборудованию (медицинскому и немедицинскому) Клиники.

 

 

5. Срок действия, изменение и расторжение договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

5.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Клиникой в одностороннем порядке в случае:

1) несоблюдения пациентом Правил пребывания в Клинике;

2) наличия противопоказаний к пребыванию Пациента в Клинике;

3) при частичной или полной неоплате услуг в установленный Договором срок, а также в других случая, предусмотренных настоящим Договором;

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Пациентом и (или) Клиникой в одностороннем порядке по письменному заявлению. При этом Пациент оплачивает Клинике фактически понесенные затраты и оказанные услуги.

5.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены по письменному соглашению сторон.

 

 

 

6. Форс – мажор

6.1.Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение будет являться следствием обстоятельств, таких, как пожар, стихийное бедствие, война и военные действия, блокада, забастовка, аварийные ситуации и другие чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, независящие от воли Сторон, препятствующие им исполнить надлежащим образом обязательства.

6.2.Сторона, для которой в силу вышеуказанных причин, создалась невозможность выполнения своих обязательств, должна немедленно письменно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и предполагаемом сроке их устранения.

6.3.В случае возникновения Форс-мажорных обстоятельств, действие Договора приостанавливается до полного устранения данных обстоятельств.

 

7. Конфиденциальность

7.1. Клиника обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за медицинской помощью, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении (врачебная тайна).

7.2. С согласия пациента допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну другим лицам, в том числе должностным лицам по письменному заявлению, в интересах обследования и лечения Пациента.

 

8. Заключительные положения

8.1. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

8.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр находится у Заказчика, другой - у Исполнителя.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента исполнения всех обязательств сторон по настоящему Договору.

8.4. Все споры и претензии Стороны обязуются решать путем переговоров. В случае не достижения соглашения, спор подлежит рассмотрению в судебных органах в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

 

9. Адреса и реквизиты Сторон:

Клиника

АО «Национальный центр нейрохирургии»                       

010000, РК г. Астана, пр.Туран 34/1                            

БИН 080440018645

ИИК KZ258560000000517135

в АО «Банк Центр Кредит» филиал г. Астана

БИК KCJB KZ KX                                         

Тел: 8 (7172) 51-16-00 (15-55)                                            

Факс: 8 (7172) 51-15-94

 

 

Медицинский директор

______________________ А. Калиев

 

Пациент

Ф.И.О.


уд. лич. №

когда и кем выдано:

адрес:


моб. тел.:

                                               (подпись)